historie festivalu

               V. ročník 2018                              KULTURA JIŽNÍCH A                       SEVERNÍCH SRBŮ            31.5. - 3.6.2018

UHERSKÉ HRADIŠTĚ, STARÉ MĚSTO, VELEHRAD., HODONÍN, MIKULČICE, LUŽICE

Celý festival je letos věnován 100. výročí republiky s důrazem na významný historický vliv srbsko-českých vztahů - před vznikem i během trvání republiky. Poprvé se akce koná v městech JMK. 

PODSTATA 

Festival DNY SLOVANSKÉ KULTURY vznikl především z aktuální potřeby atraktivní formou větší mezinárodní akce (festivalu) postupně seznámit veřejnost s historickými a především kulturními kořeny všech slovanských zemí, národů a národností. V posledních 20 letech se nedařilo navázat na dosavadní tradice přirozené historické a kulturní spolupráce kultur slovanských národů a vzniku větších kulturních projektů, teprve významné výročí 1150. let od příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu v roce 2013 inspirovalo ke vzniku tohoto festivalového projektu. Pozitivní výsledky dosavadních tří ročníků a záštity i spolupráce významných osobností a institucí vytvořily důležitý základ pro úspěšné pokračování festivalu a naplnění jeho STRATEGICKÝCH CÍLŮ:

STRATEGICKÉ CÍLE 

1. PROSTORU PRO PREZENTACI KULTURNÍHO DĚDICTVÍ SLOVANSKÉ KULTURY  festival se konal již třikrát a postupně nachází nejenom stabilnější místo konání, ale i ucelenější programovou strukturu i podporu významných celostátních i mezinárodních institucí, která pomáhá budovat prestižní prostor pro prezentaci kulturního dědictví postupně všech slovanských národů i národností

2. ATRAKTIVNÍ VÍKENDOVÁ AKCE S TURISTICKÝM POTENCIÁLEM - multižánrová akce se koná více dnů a těší se zájmu domácích, ale i zahraničních účastníků. Akce nabízí program pro všechny zájmové skupiny

3. AKTIVNÍ SPOLUPRÁCE SE ZAHRANIČNÍMI INSTITUCEMI - festival se koná v těsné spolupráci s domácími významnými institucemi, ale také za podpory zahraničních institucí aktuálně prezentovaných slovanských zemí (velvyslanectví, kulturní střediska, zahraniční ministerstva kultury ... ). V roce 2016 u se konečně podařilo výrazněji spojit s Fórem slovanských kultury se sídlem v Ljublani, zařadit akci do strategických akcí této významné instituce a najít snáze další významné zahraniční kooperující instituce

4. KULTURNÍ MOST MEZI JIHEM A SEVEREM - festivalová dramaturgie je založena na prezentaci odlišných kulturních tradic severních a jižních slovanských národů. Každý ročník prezentuje vždy jednoho zástupce z těchto dvou v současnosti již nesousedících významných oblastí a vytváří tak poprvé MOST přirozeně propojující tyto dvě oblasti
SPOLUPRÁCE S MÍSTNÍMI AKTIVITAMI A VÝZNAMNÝMI INSTITUCEMI - festival se koná v těsné spolupráci místních významných kulturních institucí (Slovácké muzeum, kino Hvězda, Park Rochus, Archeoskanzen Modrá, Eventcentrum Staré Město, Klub kultury UH, farnosti, Velehradský dům)

5. PŘIROZENÉ PROPOJENÍ STÁVAJÍCÍCH VELKÝCH AKTIVIT - v rámci festivalu proběhne několik aktivit spolupracujících institucí, které již existují a mají svoji bohatou historii - NOC S METODĚJEM, DĚTSKÝ DEN NA ROCHUSU, DĚTSKÝ DEN NA MODRÉ, výstavy Slováckého muzea, výstavy kina Hvězda

6. PODPORA A PROPAGACE CENTRA VELKÉ MORAVY - akce se od roku 2016 koná ve městech a obcích, které jsou významně spjaty s historií a odkazem Velké Moravy, především se vznikem slovanské kultury a vzdělanosti 

7. INICIACE VZNIKU OBDOBNÉ AKCE V ZAHRANIČÍ - úspěch dosavadních ročníků a jejich významná podpora vytváří možnost pro rozšíření této festivalové tradice (modelu) i v jiných slovanských zemí, především ve spolupráci a za podpory Fóra slovanských kultur


8. AKTIVNÍ ZAPOJENÍ PŘÍSLUŠNÝCH NÁRODNOSTNÍCH MENŠIN - zapojení kultury příslušných slovanských národů a národností

9. MEZINÁRODNÍ VĚDECKÁ LINGVISTICKÁ KONFERENCE - v rámci festivalu poprvé proběhne i vědecká lingvistická konference za účasti několika desítek významných domácích i zahraničních lingvistů a hostů

CITÁTY OSOBNOSTÍ

"V době cyrilometodějské misie se bývalá jednota římského impéria rozpadala na dva antagonistické bloky. Ale mezi ně se najednou vsunula masa nových slovanských národů. Velkou otázkou doby bylo: Budou patřit na východ, nebo na západ? Cyril a Metoděj se obrátili do Říma. Tam pochopili, že by se Slované mohli stát mostem, který spojuje. Dostali k tomu mnoho církevních privilegií. Bohužel svět už byl tak rozdělen, že sami Slované, kteří měli být mostem, se rozpadli na východní a západní. Dnešní situace je analogická v širším rozsahu. Bloky východu a západu jsou ve světovém rozměru a dnešní Evropa by měla být mostem setkání. Ale musí si být nejdříve sama vědoma svých pravých hodnot. Bohužel syntéza evropské kultury dosud není vytvořena, nedýchá doposud oběma stranami plic." 

 kardinál Tomáš Špidlík

"Slovanští národové cítí jeden s druhým, je přirozené, že jsme si právě jazykem a názory vblízcí." 

 T. G. Masaryk

Soluňští bratři zdědili nejen víru, ale i kulturu starověkého Řecka, která pokračovala potom v byzantské říši. Je známo, jak důležité bylo toto dědictví pro celou evropskou a přímo, či nepřímo, i pro světovou kulturu. V evangelizačním díle, které vykonali jako průkopníci v oblastech obývaných Slovany, je současně zahrnut i vzor toho, co dnes nazýváme "inkulturace", tj. zasazování evangelia do místní domácí kultury a současně i začlenění těchto kultur do církevního života. ... Tím, že zakořeňovali evangelium do místní kultury národů, kterým ho hlásali, sv. Cyril a Metoděj si získali zvláštní zásluhy o vytvoření a rozvoj této kultury, nebo lépe řečeno, mnoha různých kultur. Všechny kultury slovanských národů opravdu vděčí za svůj vlastní "začátek" a rozvoj právě působení soluňských bratrů. Jejich originálním a geniálním výtvorem je abeceda pro slovanský jazyk a tou přispěli jako základním přínosem ke kultuře a literatuře všech slovanských národů. 

papež JAN PAVEL II.